Hoofdcontent

Ambitie en aanpak

De ambitie van GUUS beweegt je is om samen te werken aan een gezonde omgeving en een gezonde leefstijl voor de Udenaar; op eigen kracht én met plezier naar een gezonde keuze.

In Uden werken we samen aan een omgeving die is ingericht om iedereen uit te nodigen tot bewegen, meedoen en eigen regie te voeren. De inwoners van Uden zijn veerkrachtig, denken in kansen en mogelijkheden en maken als vanzelfsprekend met plezier de gezonde keuzes. In Uden richten zowel inwoners als organisaties zich op samenwerking, verbinding en co-creatie om deze gezonde samenleving vorm te geven.

We geven hieraan invullen binnen vier programmalijnen:
– Gezond en Actief Leren
– Gezond en Actief Wonen
– Gezond en Actief Werken
– Gezond en Actief Meedoen

Elke programmalijn heeft zijn eigen programmacommissie met hierin vertegenwoordiging vanuit de diverse partners. Zij zorgen dat er actie komt en de beweging in gang wordt gezet. Dat kan door binnen de thema’s aandacht hierop te vestigen, activiteiten te ontplooien, beleid te wijzigen of een andere actie die past bij de partners.

 

Pijlers
GUUS beweegt je werkt aan bovenstaande ambitie middels de volgende aanpak:

  • We werken vanuit de principes van Positieve Gezondheid. Van hieruit stimuleren we meedoen, het voeren van eigen regie en het aanspreken van ieders kracht.
  • We werken vanuit de bedoeling. Dit betekent dat we ons niet laten leiden door een systeemwereld, waarin een middel tot doel wordt verheven.
  • We sluiten aan bij de energie van partners, we vieren en delen successen en alle partners nemen verantwoordelijkheid.
  • We werken integraal samen. Zo wordt er gestreefd naar verbinding tussen sport, bewegen, gezondheid, welzijn, fysieke omgeving, etc. De focus ligt hierbij op preventie.
  • We werken vanuit de principes van gedeeld eigenaarschap; aansluiten bij de doelgroep. Niet voor maar mét inwoners. Gezond leven wordt leuk gemaakt; gezond is aantrekkelijk voor de inwoners van Uden.
  • We monitoren en evalueren zodat onze aanpak verantwoord en bijgestuurd kan worden.

 

Wilt u als inwoner of organisatie ook actief bijdragen? Neem dan contact op met GUUS via info@guusbeweegtje.nl. Een programmaregisseur maakt graag een afspraak met u!

 

Doe mee voor een gezond en actief Uden!