Hoofdmenu

GUUS beweegt je

Mondriaanplein 18
5401 HX Uden
NL60RABO0337650349

Hulp nodig?
Telefoon: 06-82685026

Hoofdcontent

Spelregels

Inschrijving
Het inschrijven voor de kennismakingsactiviteiten is enkel mogelijk door middel van een volledige digitale inschrijving op deze website, nadat een profiel is aangemaakt op voorgenoemde website.

Het is mogelijk om voor meerdere activiteiten in te schrijven.

De inschrijving voor de kennismakingsactiviteiten is doorlopend voor het betreffende jaar en er kan te allen tijde nog ingeschreven worden, mits het aantal activiteitplaatsen dit toelaat.

Na inschrijving verloopt vrijwel alle communicatie via mailberichten. Het is dus erg belangrijk dat wij in het bezit zijn van een juist en actueel mailadres en dat uw spamfilter mail van deze website toestaat.

 

Inschrijfgelden
Het evt. door Cultuur- & Sportstimulering Nederland te incasseren bedrag betreft een met uw gemeente afgestemde bedrag. De eigen bijdrage is minimaal en kan verschillen per activiteit. Met inzet van subsidiegelden en fondsen worden de kosten van deelname zo laag mogelijk gehouden. Het bedrag is in het boekje, of op de website in het activiteitoverzicht terug te vinden.

 

Bevestiging inschrijven
Na de inschrijving digitaal te hebben voltooid, ontvangt u op de eerder ingegeven e-mailadressen een bevestiging van inschrijven.

Het is ook mogelijk om in te schrijven voor een wachtlijst indien de activiteit in verband met populariteit snel vol zit. De datum van deze voorgenomen activiteit wordt op een nader overeen gekomen datum door de betreffende vereniging gecommuniceerd naar de deelnemer.

 

Aanwezigheid
Van de ingeschrevene wordt verwacht dat deze na inschrijving aanwezig is op de kennismakingsactiviteit.

 

Annulering activiteit
Binnen 3 dagen nadat de inschrijving digitaal is volbracht, kan de inschrijving digitaal na inloggen onder MIJN INSCHRIJVINGEN worden geannuleerd a.d.h.v. het kruisje achter de activiteit. Er zal dan geen inschrijfgeld worden afgeschreven indien er daadwerkelijk om een vergoeding gevraagd wordt.

Indien de ingeschrevene na deze 3 dagen toch om een legitieme reden weet dat deze niet aanwezig kan zijn op de kennismakingsactiviteit, dient dit gecommuniceerd te worden naar de contactgegevens onderaan deze website. Nadat de reden legitiem is verklaard, wordt de vereniging door de contactpersonen van deze website hiervan op de hoogte gesteld. Hiervan krijgt u een bevestiging per e-mail toegestuurd. Nadat deze twee weken zijn verstreken, is het om administratieve redenen niet meer mogelijk de inschrijfgelden terug te ontvangen. In geval van geschillen beslist de vereniging wat de genomen stappen zullen worden.

 

Afwezigheid tijdens de activiteitperiode
Indien de ingeschrevene tijdens de activiteitperiode op een activiteit niet aanwezig kan zijn, dient dit met de vereniging/aanbieder te worden kort gesloten. De vereniging dient hiervan te allen tijde op de hoogte te worden gebracht, zodat de contactpersoon hier zijn/ haar lessen op aan kan passen.
Wij verzoeken u om rechtstreeks af te melden bij de organisatie/persoon die de activiteit verzorgt als aanwezigheid niet mogelijk is. De contactgegevens staan vermeld in de definitieve bevestiging van deelname. Er wordt geen geld teruggegeven als de activiteit eenmaal gestart is, behoudens uitzonderingsgevallen. U kunt hierover contact opnemen met de contactpersoon van deze website.

 

Betaling
Evt. betaling van de inschrijving geschiedt middels automatische incasso en zal maximaal 50 dagen na inschrijven volbracht worden. Na akkoord te gaan met de inschrijving machtigt u Cultuur- & Sportstimulering Nederland om de activiteitgeld(en) per automatische incasso te innen.

Bij het niet kunnen innen van het termijnbedrag per automatische incasso (storneren) krijgt u eenmalig een verzoek per e-mail om binnen zeven dagen het bedrag te betalen.

De betalingsverplichting wordt aangegaan voor het totale activiteitbedrag. Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting behoudt Cultuur- & Sportstimulering Nederland zich het recht voor de deelnemer om de verdere toegang tot de activiteit te ontzeggen. Bovendien wordt de vordering uit handen gegeven aan derden. De eventuele incassokosten komen voor rekening van de betalingsplichtige.

 

Verhindering of ziekte docent van activiteit
Bij verhindering van een docent wegens ziekte o.i.d. wordt dit tijdig doorgegeven aan de ingeschrevenen.

Bij ziekte van de docent probeert deze zoveel mogelijk vervanging te regelen, maar in enkele gevallen lijkt een uitzondering onontkoombaar.

 

Restitutie
Bij ziekte van de docent heeft de leerling na de derde uitgevallen les recht op restitutie van het activiteitengeld, mits meer dan de helft van het totaal aantal lessen geen plaats hebben kunnen vinden om deze reden. U ontvangt deze restitutie vóór het einde van het (school)jaar.

 

Verhindering van de ingeschrevene
Wanneer de ingeschrevene om welke reden dan ook geen gebruik maakt van een afgesproken activiteit, is niettemin lesgeld verschuldigd indien dit voor de activiteit gevraagd wordt.

 

Klachten
Wij ontvangen zelden klachten. Toch kan het - ondanks de inzet van onze medewerkers - voorkomen dat u ontevreden bent over een werkwijze of afhandeling. Op- en aanmerkingen geven ons de kans om verbeteringen in gang te zetten. Wij staan open voor kritiek en voor het vinden van een oplossing. Voor eventuele klachten kunt u terecht bij GUUS beweegt je. Gelieve deze klacht per e-mail te sturen naar: info@guusbeweegtje.nl.

De drager van deze website zal zorgvuldig met deze klacht omgaan en altijd streven naar een passende oplossing welke voor alle betrokken partijen positief eindigt.

 

Beeldwerk
Tijdens de activiteiten kunnen er foto's gemaakt worden van de deelnemers en cursisten, welke wij mogelijk publiceren voor promotie t.b.v het product of activiteit. Indien u hier bezwaar tegen heeft dient u dit aan te geven bij de betreffende vereniging middels e-mail.

 

Aansprakelijkheid
De drager van deze website is niet aansprakelijk voor diefstal van, schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van deelnemers welke tijdens de betreffende activiteit plaatsvinden.

Voor ongevallen welke onder het dak van de betreffende vereniging plaatsvinden, zal Sportstimulering Nederland zich niet aansprakelijk stellen. Alle aanbieders hebben een ruime ervaring met het begeleiden van activiteiten. Zij zorgen ervoor dat de activiteiten veilig en verantwoord zijn. Als er toch per ongeluk iets misgaat, zijn zij daarvoor verzekerd.

Bij inschrijving voor een activiteit, sluit u rechtstreeks een ‘overeenkomst’ af met de aanbieder van deze activiteit. Wie de activiteit aanbiedt, wordt steeds duidelijk vermeld. Deze aanbieder biedt onder eigen naam en risico de activiteit aan.

Op alle rechtsverhoudingen tussen deelnemer en eigenaar van deze website is het Nederlands recht van toepassing.

 

Vervoer van/naar activiteiten
Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor vervoer van/naar de activiteit.
 

Mailing
Uw achtergelaten mailadres zal enkel gebruikt worden voor doeleinden welke samenhangen met deze website of door de drager van het project gebruikt worden.

 

Aan de inhoud van deze Spelregels kunnen geen rechten worden ontleend.